ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd jobs in Cambodia

ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd does not have any vacancies right now.

About us

ក្រុមហ៊ុន HMH Group Co., Ltd គឹជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ជីសញ្ញាភ្នំ៥ ដែលស្ថិតក្រោម HMH Group Co., Ltd គឹត្រូវបានផលិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ឲ្យឆ្លើយតបតាមស្ថានភាព និងតម្រូវការក្នុងប្រទេសយើង។ ផលចំណេញខ្ពស់របស់បងប្អូនជាអ្វីដែលយើងចងបាន។

Quick facts

Industry
Manufacturing
Company type
Employer (Private Sector)
Employees
6-10

Address

National Road 11
Prey Veng
Cambodia
Everjobs is a free platform for Job seekers. If an Employer asks for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please click here to report abuse.

Similar Companies