សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
វិស្វកម្ម

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
ការធានារ៉ាប់រង
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
21-50

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Surveyor Officer

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Male Cambodian National 21 to 30 years
- Bachelor degree in related field
- Minimum 1 or 2 years experience in related field
- Computer literate
- Proficiency in speaking and writing English
- Pleasant personality, presentable, in good health, able to work as a team player, willing to work hard, self motivated.

អំពីក្រុមហ៊ុន

Asia Insurance (Cambodia) PLC aims to be the market leader in Non-Life Insurance through efficient professional service and a close relationship with our clients.

With a strong financial, technology and technical support from our shareholder,the Company provides a wide range of general insurance under the quality and international standard with the goal of fulfilling our valuable clients’ satisfaction.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។