ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
អប់រំ / បណ្តុះបណ្តាល

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
អប់រំ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
51-100

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

I. Main Duties and Responsibilities o Physical education - Organizing and delivering classroom lectures to students; - Preparing classroom and coursework materials, homework assignments and handouts; - Recording and maintaining accurate student attendance records and grades; - Evaluating students' class work and assignments; - Identify students at risk of underachievement and ensuring appropriate interventions are in place; - Maintaining discipline in the classroom; - Creating a vibrant teaching atmosphere. o Swimming - Teaching or coaching one-to-one or in groups - Planning and delivering sessions - Demonstrating swimming techniques, correcting faults and identifying ways to improve performance - Making sure safety standards are followed - Checking life-saving equipment is in working order - Organising and supervising assistants and helpers - Offering basic first aid

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Bachelor of Arts/Certificate of Pedagogy - Minimum 1 year teaching experience - Good communicator – mature, patient, responsible and positive attitude - Passionate and energetic - Planning and organizational skills - Swimming ability - Perseverance and patience - Organisational skills - The ability to encourage people and put them at ease

អំពីក្រុមហ៊ុន

Asia-Pacific Fredfort International School is an IB PYP Candidate School in Phnom Penh, Cambodia, seeking some staff to fulfil for Academic Year 2016-2017 with the following positions:

HOW TO APPLY

Interested candidates are warmly invited to submit resume with cover letter to Asia-Pacific Fredfort International

School by #1923, St: Road. 6A, Sangkat Chhroy Chanvar, Khan Chhroy Chanvar , Phnom Penh, Cambodia.

Phone: 023 432 449 / 011 979 079 or

Contact Person: Ms. Kamrang Khem (Admin/HR Manager)

Tel: 012 597298

Email: [email protected] , [email protected]

 

Website: www.afisedu.com

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។