ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
គណនេយ្យ / ហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
សេវាកម្មគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
51-100

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
2-5ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

  • You will lead and manage the engagement team on audit assignments of a portfolio of clients in various industries. 
  • You will guide and mentor your team members and review their work to ensure high quality, accurate, and efficient results and service delivery to clients.
  • You will be managing timely billings and collections as well as risk management of the engagements involved, and developing and maintaining strong relationships with clients.  You are expected to provide guidance and mentoring of junior team members on their personal growth and career progression.

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

  • A recognised degree in Accounting or equivalent and/or Professional Accounting qualification
  • At least 4 - 5 years of working experience in audit
  • Possess good managerial skills and ability to handle multiple portfolio of clients
  • A strong team player with good interpersonal, communication and writing skills
  • Good command of English and Khmer languages, both writing and speaking
  • Computer literate with working knowledge of MS Office applications

អំពីក្រុមហ៊ុន

BDO. Because relationships matter.

We are the world’s 5th largest professional services network. With 1,401 offices in 158 countries, BDO International employs more than 67,000 partners and staff. BDO’s structure allows us to have the flexible characteristics of a local firm, whilst drawing on the wealth of specific expertise and resources of a worldwide network and strength of a large scale global player.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។