ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
កិច្ចសន្យា​ (Contract)
ប្រភេទការងារ:
ទីផ្សារ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
សេវាសង្គមកិច្ច (Social Services)
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យសាធារណៈ)
ចំនួនបុគ្គលិក:
21-50

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិតអាជីពការងារ:
ផ្សេងទៀត
កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
2-5ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

Proficiency in English and Khmer, both written and spoken

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

• Lead all sales activities of the start-up employment service, planning business development strategies and preparing the sales plan.
• Actively communicate with customers and potential customers and create trust relationships.
• Manage and actively contribute to the training and mentoring of a competitive sales team.
• Support the continuous development and extension of services by paying careful attention to customer and market requirements.
• Prepare monthly and quarterly review actions to achieve the target objectives.

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

• Bachelor degree in Business Administration or related field.
• 3 to 5 years of experience in sales at manager level.
• Creative, initiative and dynamic team player with a business mindset. Result oriented.
• Willingness to travel regularly (national).
• Understanding of Technology and mobile services is preferred.
• Proficiency in English and Khmer, both written and spoken.
• Strong Communication and interpersonal skills.
• Experience in the manufacturing, construction, hospitality or security sector preferred.

អំពីក្រុមហ៊ុន

Bong Pheak - Cambodia’s first employment service for unskilled or low-skilled workers 

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។