ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
វិស្វកម្ម

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
នាំចូល / នាំចេញ / ពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
501-1000

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិតអាជីពការងារ:
មានបទពិសោធន៏(មិនមែនកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រង)
កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
តិចជាង2ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

Civil Engineering

ជំនាញភាសា

English

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

• Conduct tests and prepare reports to assess quality of raw materials • Schedule sample collection, sort and cure samples from sites according to standard requirements • Arrange and conduct concrete testing with clients • Prepare testing results to be reported to lab supervisor • Record all discrepancies related to sample quality, testing results and failure modes • Participate in research & development activities • Provide timely solutions to concrete-related issues at sites • Assist in trial mixes with clients and other ad-hoc projects • Oversee overall operation, health, safety and environment of concrete lab

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

• Bachelor degree in Civil Engineering • 1-2 year experience in construction industry. On-the-job training will also be provided • In-depth knowledge in construction materials • Basic spoken and written English • Proficiency in Microsoft Office applications • Good knowledge in ASTM standards and other concrete standards • Diligence, accountability and good communications skills

អំពីក្រុមហ៊ុន

Founded in 1982, Chip Mong Group (CMG) is one of the largest diversified groups in Cambodia with businesses ranging from property development, beer and beverages, to manufacturing and distribution of building materials, concrete, and cement. The Group currently consists of the following subsidiaries: Chip Mong Trading, Chip Mong Industries, Chip Mong Land, Khmer Beverages, and Chip Mong Feed. In addition, CMG owns three Joint Ventures: Crown Khmer Beverage Cans, Chip Mong Insee Cement (CMIC) Corporation, and Chip Mong Ritta.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។