ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
រដ្ឋបាល

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍និងអាកាសចរណ៍
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
51-100

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

Revenue Management & Sales Planning: • Provide support in the area of sales review on sales performance and measurements in order to fine-tune sales strategies and aid future sales planning and development: a). Monitoring of the hurdle rates on a daily basis and informing Cargo Supervisor and also interested agents on space opportunities available for 6F traffic. b). Prepare data and supporting documents for meetings with customers for Cargo Supervisor. c). Submission of allotment bidding to head office as required either during traffic season change or when new business opportunities arise. 2. Sales Development & Account Management To understand the nature of the business of each individual agent so as to fully optimize selling opportunities and revenue streams for the department: a). Be involved in discussions and meetings with agents to establish understanding on the nature of their business and requirement for specific special handling cargo and how best to support them in terms of KA/CX products and services b). Prepare rate sheets and support on RFQ submissions for requests from agents after discussion with Cargo Supervisor c). Prepare BSA contract drafts should the existing contracts expire and need to be renewed upon successful space bidding d). Promote CX e-booking portal and GLSHK products to agents in support of the e-freight initiative for the port 3. Sales Reporting: Ensure effective communication for market intelligence in the following areas so that the sales team can react quickly to grow revenue or mitigate competitor risks: a). Provide updates to Cargo Supervisor on important market information involving market updates, competitor activity and project shipments through the weekly sales report, conducted in accordance with the compliance guidelines of the company. b). Support Cargo Supervisor in the Weekly Sales Report by highlighting significant shipment movements, market intelligence information and selling opportunities c). Prepare the monthly sales report which includes information for current month performance for cargo products and service, agency distribution and e- bookings rates for management to submit to head office on a monthly basis d). Collect statistic from warehouse and update in file for future use. Ensure the following is done and ensure that cargo revenue for the port is reported and hence collected accurately from GGT and to prevent any potential revenue leakage: a).To conduct checks to ensure that our agents comply to the need for accurate and correct declaration pertaining to weights and charges on the MAWB document b). Conduct daily checks on the worksheets submitted by agents on Blocked Space Agreement (BSA) contracts against the MAWB and ensure accurate reporting to GGT on a weekly basis. Check the flight manifest against the MAWB to ensure that the Ground Handling Agent had correctly accounted for the weights on a per shipment basis c). Ensure that ad hoc rates granted are accurately reported internally and also in the JBOK system in a timely manner and provide a daily update of all tonnage uplifted ex-PNH to management for their analysis and any other reports required by management for sales analysis purposes. 4. Customer Service: a). External customer inquires Investigate and respond to external customer inquiries in a prompt, courteous and efficient manner. These inquires may take the form of email, phone or walk in. b). Internal customer inquires Investigate and respond to internal customer inquiries in a prompt, courteous and efficient manner. These inquires may come from other ports, departments or office colleagues and may take the form of email, phone or SITA message c) Damaged cargo or tracing cases Investigate all damaged cargo and tracing cases and ensure GHA or CX follow up with all parties concerned 5. Cargo Reservation Ensure that the highest levels of customer service in terms of “Service Straight From The Heart” is provided at all times to our appointed agents and customers in the following daily tasks: a). Process all bookings sent by agents, timely clearing of the booking queue and providing alternative flight proposals when the requested one is not available. b). Actively engaging with CRM to seek space for beyond-HKG lanes to meet agents requests and promptly providing confirmation back to the agents on the booking status. c). Providing timely and quality reply to request for quotes from agents for all shipment types including ad hoc project shipments, special handling cargo and special and priority products. d). Make special arrangements with destination ports for special handling cargo and keep all stakeholders informed of the status of the arrangements and any requirements to be followed-up. e). Complete load plans for all passenger flights and administer ULD release instructions to Ground Handling Agent. f). Review allotment utilization from the previous day’s load plans against actual uplifted shipments and highlight any no-show cargo and under-tendered cargo to Cargo Supervisor for follow-up. g). Handle queries or complaints from customers who have had mishandled cargo and direct to the respective teams in charge of settling or investigating the discrepancies. h). Putting forward any suggestions to Cargo Supervisor on any improvements in the area of cargo reservations which would enhance productivity and efficiency of the role 6. Cargo Marketing: Provide the necessary support for Cargo marketing activities in the following areas: a). Maintain mailing list of all appointed agents for purposes of sending rate sheets, circulars and any other sales and marketing material. b). Ensure timely dissemination of sales and service circulars to agents. c). Assist Cargo Supervisor to execute cargo marketing activities including top agents functions, CCE functions, and festive season hampers and events. 7. Others: To contribute towards the effective and productive functioning of the section at all times: a). Innovation and Continuous Improvement - To continuously look for improvement to internal work processes in order to enhance productivity and customer service and suggest these to Cargo Supervisor for review and implementation if feasible. b). Back Up Functions - To be able to multi-task and perform the other tasks in the section so as to ensure that the section is able to function and offer the level of customer service that our customers expect from us at all times 8. Administration • Support the cargo office by completing various admin tasks. 9. Shift Specific Responsibilities • Complete all tasks thoroughly and on time as per task card. 10. Individual Assigned Responsibilities • Complete all tasks thoroughly and on time as per list 11. Other Items • Any other function required or requested by cargo supervisor that is considered safe and reasonable Reporting Structure • This position reports to the Assistant Cargo Manager

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Graduate Bachelor degree of business administration or related. - Minimum 2 years’ experience on customer service/sales or cargo sales or related position. - Talent for communication, Negotiation and customer service skills - Fluently English both written and spoken. Chinese would be an advantage. - Able to work independently with minimal supervision - Well organizing, Managing, Monitoring, follow up tasks - Able to work with roster and work with over time - Time management, timely updating/reporting. - Perform other tasks as assigned by supervisor/manger.

អំពីក្រុមហ៊ុន

Dragonair, an affiliate member of oneworld, is a Hong Kong-based international airline, and a member of the Cathay Pacific Group. Established in 1985, the airline now operates a fleet of 19 A330-300s, eight A321s and 15 A320s providing quality passenger and cargo services. The airline's network covers 53 destinations across the Asia-Pacific region, including 23 in Mainland China.

Dragonair operates about 400 flights a week to the Mainland, offering quality services to passengers around the region. The airline’s expertise has been recognised in its winning the Best Airline – China category for six consecutive years in the respected Skytrax passenger survey. It has also been voted "Best Regional Airline Asia" in the survey in 2011, 2013 and 2015, as well as “World’s Best Regional Airline” in 2010, 2011, 2013 and 2015.

Dragonair aims to ensure that its passengers’ in-flight experience is as enjoyable and as comfortable as possible. The influence of traditional Asian hospitality is felt on each Dragonair flight through the personal service and attention to detail provided by dedicated and professional cabin staff. The airline is committed to continuous improvements in service to provide its passengers with an even more pleasurable and comfortable flying experience.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។