ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
គណនេយ្យ / ហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
អចលនទ្រព្យ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
501-1000

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

+ Bookkeeping - Prepare and ensure all income and expenses, including PV, CV and RV, are correctly calculated, recorded and paid on time with proper supporting documents and approval - Prepare period end journal entries for prepayment, accruals, and depreciation etc. - Prepare monthly balance sheet accounts reconciliation with sub-ledger and sufficient supporting documents. + Billing & credit Control - Issue invoice or/and credit memo to customer accurately and on time. - Issue, monitor and update customer statements and reminding letter to ensure timely collection. - Ensure completeness and proper documentation of invoices and receipts with proper listing/check list. - Control and update credit status and timely alert to Accounting Manager and relevant staff as appropriate collection reminder. - Prepare AR aging report with commentary regularly. - Monitor approved rate card and corporate rate agreement against actual leases. - Record and prepare list of leasing risk and review against approved rate card, corporate rate agreements and leasing P&P. - Perform Rental income, services charge reconciliation with commentary. - Perform electricity income reconciliation and analysis. - Timely update and reconcile tenant deposit and prepaid income with proper check list. - Facilitate and provide supporting document for refund deposit, commission fee to agent, breakfast coupon for short stay. + Reporting - Assist Accounting Manager preparing financial statements and reporting, including BS, PL, cash flow, forecast, with analytical review and commentary on variances. + Fixed Assets - Assist Accounting Manager to ensure proper control of fixed assets and inventory are in place and conduct physical count and reconciliation. - Management of Fixed asset recording and reconciliation. Regulatory and Compliance - Ensure Companies policy and procedure is consistently applied and provides guidance to other staff to ensure effective implementation - Assist accounting manager preparing and filing monthly and annual tax returns. Proactively gain tax knowledge to keep Companies risk in minimum. - Assist accounting manager with arranging and coordinating a smooth process of statutory, tax and internal/group audit Financial Performance and Planning - Track and monitor actual expenditure within approved budget - Assist Accounting manager in financial analysis, operations analysis and detail data review Others - Ensure completeness and proper documentation of the functions. - Other duties as required by Accounting Manager.

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Possess bachelor degree in Accounting or related field. - Minimum 3 year solid experiences in Accounting and local taxation - Good interpersonal skills, accountable, initiative driven, and proactive. - Good English speaking and writing skill - Good computer skill including computerised accounting system, and Microsoft Office applications such as Word, Excel, Outlook etc.

អំពីក្រុមហ៊ុន

Hongkong Land is one of Asia’s leading property investment, management and development groups with premium commercial and residential property interests across the region. The Group owns and manages some 450,000 sq. m. (five million sq. ft) of commercial space in Hong Kong that defines the heart of the Central Business District, while in Singapore it has been instrumental in the creation of the city-state’s new Central Business District at Marina Bay. The Group develops premium residential properties in a number of cities in the region, principally in China and Singapore where its subsidiary, MCL Land, is a significant developer. Hongkong Land Holdings Limited is incorporated in Bermuda. It has a premium listing on the London Stock Exchange, and secondary listings in Bermuda and Singapore. It is a member of the Jardine Matheson Group.
Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។