ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
វិស័យទេសចរណ៍ / សេវាការធ្វើដំណើរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
21-50

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Provide warm hospitality to all customers come in. - Find out and Following up all customer to close sales. - Preparing quotation and sales proposal for clients as per requirement. - Formulate marketing strategies and planning of sales activities to achieve monthly sales targets - Monitor and report market activities to Sales Manager. - Performs any other duties as requested by the company

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- A university degree or relevant in Sale and Marketing. - Well understand about banquet and tourism is advanced. - Additional languages such as French, Korea, Japan, Thai, Vietnam, and Chinese are preferable and advanced. - A minimum 2 years’ experience as customer services or sales is advantage. - Strong in outside or inside selling skill and strong marketing and analytical skills - Good communication skills - Willing to work with honestly, meet deadline is requirement, and ability to work under pressure. - High commitment to deliver the result and company’s expectation - Female is advantage.  Beneficiary you will get: - Incentive as per sales closed - Local and oversea study tours - Oversea mission and training. - Yearly salary evaluation

អំពីក្រុមហ៊ុន

Cambodia which we known as the Kingdom of Wonders have diversities of cultural heritages, particularly the world renowned Angkor Wat, whose magical image draw ever-increasingly visitors from all over the world. Not only Angkor Wat, the ancient temples city, as part of cultural tour, that Cambodia is proud of her presentation, but also to untouched destination of Rattanakiri where you can find 20 different ethnic minorities and virgin forests, and Sihanoukville with its beautiful golden beaches, tropical islands.

The heart of Phnom Penh, where you can stop over and visit the Royal Palace, National museum, Killing fields, bustling markets and Mekong Island.

No doubt Cambodia is a topic of new destination attracting endless arrivals of tourists for visiting her enchanting land. As a result, infrastructures have been put up to offer a various services to meet demands, which include the expansion of Phnom Penh International airport, Siem Reap International airport and the new Sihanoukville airport (Keng Kang airport).

New destinations have been set up to welcome all visitors to enjoy the variety of tourism products in one Country. Community based tourism, new adventure route have made the northern part of Mekong River in Cambodia to be the most visited destination soon. Traveling from Laos border to Cambodia side by boat made an unforgettable experiences.

The attend of Cambodia in ASEAN have made our tourism industry expand further in the region and beyond, since political and economic reforms allows our home people to open its gate even wider with the open sky policy.

Contact Details

 

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។