ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
ផ្សេងៗទៀត
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
101-500

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

 • Visit appointed clinics/hospitals/ health centers as assigned by Child Health and Nutrition Manager
 • Establish and maintain effective relationship with doctors and HCP’s (Health Care Professionals) and KOL (Key Opinion Leaders) )
 • Understand product knowledge of nutrition and children health care in market
 • Provide advice to customers on product using and child health issues
 • Daily phone call to check (getting contact number from clinics/hospitals/health centers) if customers have still continued to use our product or have changed to other products
 • Manage incentives and samples for HCPs;
 • Sell to clinics, pharmacies, etc;
 • Gather competitors activities and information and report to Manager
 • Provide daily and monthly report on data visit at clinics/hospitals/ health centers to Manager
 • Coordinate on round table, meeting, product knowledge training organization (including prepare invitation letters,…)
 • Follow up, push or eliminate non-active clinics/hospitals/ health centers which could not find users
 • Find out new clinics/hospitals/health centers to increase more users
 • Other tasks will be assigned by supervisor/manager.

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

 • Graduate/degree holder, preferably in Health and Science or relevant degree
 • At least 1 year experience in Nutrition product and children health care
 • Good communication, presentation and problem solving skills
 • Dynamic and team player with result oriented
 • Able to work independently and under tight-time schedule
 • Be able to travel to provinces
 • Be able to use Ms. Office and computer and English communication

 

LMM DISTRIBUTION Co., LTD offers a competitive salary, performance incentive and bonus, insurance, and also good working conditions.

For additional information, please contact at hand phone number: 078 777 870/ 078 568 333. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

អំពីក្រុមហ៊ុន

L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD is one of the leading companies in distributing and marketing baby products in Cambodia. We have been working with international baby products companies to serve Cambodian babies with high-quality products since 2001. Our products include top selling brands, including Drypers baby diapers, Angel feeding bottles, Nutrigold, Pierval Springwater, etc. We are looking for an experienced Marketing Strategy Manager to lead Marketing Departments of our group of companies which involve in FMCG products, Baby products, Fashion, and watches.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។