សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
គណនេយ្យ / ហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
អប់រំ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
101-500

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
2-5ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

Daily:
- Verify the yesterday undo plan remained
- Planning for today action
- Checking yesterday revenue and expense statement
- Checking cash balance on hand and in the bank
- Checking the exchange rate
- Checking the interest rate
- Checking departments and branches’ requests
- Checking other reports
- Controlling staffs’ performance
- Checking branches’ financial performance
- Report the revenue expense and cash balance on hand to Mr. President
- Meeting or discussion with other entities to support the school more
- Researching from other entities

Occasionally:
- Evaluating financial managerial performance of Branch Manager in term they will renewal contract
- Evaluating job performance of finance staffs in term they will renewal contract
- Recommend to Dr. President the new salary for the staffs renew the work contract.
- Calculate the tuition fees, transportation and other fees if the cost changed
- Train and prepare job description for new finance staffs
- Train the new Branch Manager about financial management
- Train the new receptionist about how to do the report, controlling merchandise inventories, register and managing cash.
- Verifying the Arizon performance
- Planning the strategies for Arizon with BOD

Weekly:
- Highlight the main job performed in the diary book for reporting monthly report.
Checking reports:
Weekly report on student’s payment
T-shirt promotion expense
Water and electric verification report
Go to check financial performance of branches
Checking balance in bank about the cash deposit of Province Branch Managers
Inform the negative points to Branch Manager and recommend correcting and improving it better

Monthly:
- Preparing payroll for staffs and teachers
- Verifying the monthly working result with the plan
- Making report for Dr. President and planning for next month
- Checking and settle the budget expense to Branch Managers
- Checking and send report to Mr. President:
+ Monthly revenue statement
+ Monthly expense statement
+ Income Statement and cash flow of student’s payment, book selling, snack and drinks selling, uniform selling, application form selling, launch and day-care fee, school van fee and others
+ Monthly report on controlling student’s payment
- Water and electric expense
- Branch Manager’s report on petty cash expense
- Checking and respond the branches’ requests in branch Manager’s monthly reports
- Updated price list of stationary, equipment, etc.

Quarterly:
- Making report the current quarterly and planning for next Quarterly to Mr. President
- Checking the financial position by financial statement
- Meeting and evaluating the finance staffs’ performance
- Audit and evaluating the quality and maintenance of Head Office and branches’ equipments, furniture and other supplies.
- Meeting with Marketing Manager and Head Teacher and other department managers to find the new strategies to support NYIS and verifying the Branches’ performances.
- Meeting with SMB about action plan in every quarter.

Semester:
- Making report the current semester and planning for next semester to Dr. President
- Verify the cash flow and cash budget
- Reduce cost
- Verifying the depreciation expenses
- Survey the job performance of Finance Department from Branch Managers and Receptionists

Yearly:
- Collect annual plan from the finance staffs
- Verifying the work-result from planning
- Briefing annual report
- Planning the action for next year
- Setting the vision and mission for Department of Finance
- Planning the budget for NYIS
- Meeting with finance staffs about annual report, action plan and cash budget
- Meeting with BOD about annual report, action plan and cash budget

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

* EDUCATION BACKGROUND
- Bachelor or Master Degree in Finance Accounting (ACCA a plus)
- Master of Business Administration
- Computer proficiency MS Office (Excel, Word Outlook)
- Good command spoken written English
- Possessing strong commitment, discipline good communication skill
- Self-motivate, confident, independent, result-oriented can-do attitude
- Strong leadership people management skills
- Strong team and problem solving skills

* REQUIREMENT
- 3 YEARS OF EXPERIENCES

អំពីក្រុមហ៊ុន

NYIS [Premium] is a premium school which was upgraded both soft and hard structure to assure the better quality of education. It is a leading educational institution with a wide range of Cambodian­Singaporean [K­12] curriculum in Cambodia since 1996. It will be an exciting, challenging opportunity for all teachers and staff.
Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។