ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់
ប្រាក់បៀវត្ស:
0 - 199 USD

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
អាហារ / ការផលិតភេសជ្ជៈ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
21-50

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

Sale & Marketing ( 130$ -150$)

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Finished High school - No need experience ( Company provide training) - Good appearance - Good at communication - Can use Computer Word ,Excel ,Internet & Email - Able speaking and listening ,writing English Other benefits - Working from Mon-Sat ( Sunday -off) - Time Working 8am-5pm - Gasoline and phone card will be provided - There is a commission of revenue sale) - Have a chance to be promoted high position in the future base on your performance

អំពីក្រុមហ៊ុន

It´s about homemade premium ice cream and much more... Our homemade, specialty premium ice cream is made from fresh luscious fruits, creamy milk & other top notch first-class ingredients like Vanilla from Madagascar and Chocolate from France combining with Italian way of ice cream making process. The result is the delightful treat with velvety texture that melts in your month. Our ice cream has 70 percent less fat than American Ice-cream, so you can enjoy the sweetness with fewer calories. Our place has the essence of warm and cozy ambience. Here exists the coolest ice cream cafe in Cambodia. We provide the perfect setting for your friendly gatherings, private events, romantic moments, and parties too. Transcending the idea of a traditional dessert cafe, we offer more than just our ice cream; a whole myriad of palate tickling luxuries is available for selection. This includes our homemade freshly baked cake, warm waffle, crepe and much more, making Toto is the best dessert cafein Cambodia It is time for your indulgence, Today!

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។