ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់
ប្រាក់បៀវត្ស:
200 - 499 USD

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
11-20

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិតអាជីពការងារ:
មានបទពិសោធន៏(មិនមែនកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រង)
កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
2-5ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Attended Sales / Marketing Training

ជំនាញភាសា

English, Khmer

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

Established digital payment solutions enabler looking for Energetic Team members to realise our Vision to build an Asian FinTech platform that facilitates and empowers the financial inclusion of users from all walks of life.

RESPONSIBILITIES:

-Identify potential customers segment to penetrate the market to meet sales goals & KPI

-Acquire potential customers through strong salesmanship and thorough understanding of market requirements

-Establish and build up a strong rapport with new and existing customers to expand the business to increase the customer loyalty.

-Provide market updates and customer feedback for market analysis and future product development.

-Able to lead, communicate and work closely with support team to solve customers’ requirements and needs.

-Prepare weekly sale result and sale forecast including prospect customers for closing.

-Identify new areas of revenue growth and profitability

– Perform other tasks as assigned by Management

– This position reports directly to CEO

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

REQUIREMENTS:

– Bachelor Degree of Business or Relevant (knowledge in Technology and Financial Services is a plus)

– With 2-3 years work experience in sales and marketing position

– Highly analytical with excellent English skills

– Highly proficient in MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

– Team player with excellent communication skills

អំពីក្រុមហ៊ុន

Tripledot Technologies (Singapore) Pte Ltd is a startup focused on using technology to bridge the digital divide for the under-banked and under-served. We are the continued evolution of principles, concepts and businesses that were started 17 years ago that led to the creation of Singapore's first Digital Content Delivery Network (DCDN) and self-service payment platform. Our Vision is to build an Asian FinTech platform that facilitates and empowers the financial inclusion of users from all walks of life, allowing seamless interaction between the millions of growing middle-class consumers and businesses that serve them.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។